Jyväskylän yliopisto Kielikeskus puheviestintä > tietomajakka> viestintä ryhmässä > ryhmäviestintä

PERUSTEITA

Puheviestinnän määrittelyä
Viestijäkuva

Kuunteleminen
Valmistautuminen
Kohdentaminen
Havainnollistaminen
Argumentointi

ESIINTYMINEN

Esiintymistilanteet
Esiintymistaidot
Esiintymisjännitys

VIESTINTÄ RYHMÄSSÄ

Ryhmän määrittelyä
Ryhmäviestintä

Päätöksenteko
Kokoustaidot
Neuvottelutaidot

TEHTÄVÄTRYHMÄVIESTINTÄ

Viestintäverkostot

Mitä taitoja ryhmässä tarvitaan

Ryhmän roolit


VIESTINTÄVERKOSTOT

Ryhmän jäsenten välisen viestinnän kulkua voidaan kuvata erilaisten viestintärakennemallien avulla. Viesti kulkee ryhmässä ryhmän jäseneltä toiselle ja reitistä muodostuu erilaisia verkostoja. Verkostot kuvaavat sitä, kuka puhuu kenenkin kanssa ja niiden perusteella voi tehdä päätelmiä ryhmän viestinnän sujuvuudesta. Esimerkkejä viestintärakennemalleista:
 

Verkko
Kehä
Tähti
yllä: Leija, alla: Ketju


MITÄ TAITOJA RYHMÄSSÄ TARVITAAN?

Ryhmäviestintätaitojen kolme elementtiä ovat asenne ryhmän työskentelyyn, tiedot käsiteltävänä olevasta aiheesta ja ryhmäviestintäprosesseista sekä puheviestintätaidot. Ryhmäviestintätaitoja pidetään usein helpompina kuin yksin esiintymisen taitoja. Yksin esiintyminen on kuitenkin taidollisesti helpompaa, sillä silloin voi itse päättää, mitä ja milloin puhuu.

Ryhmän keskustelun kulkua on vaikeampi itse ohjailla ja omien viestintätavoitteiden saavuttaminen ryhmässä on vaikeampaa. Ryhmässä tarvitaan sekä tehtävä- että suhdekeskeisiä taitoja. Tehtäväkeskeiset taidot liittyvät tehtävän suorittamiseen ja organisointiin, suhdekeskeiset taidot puolestaan ryhmän jäsenten välisiin suhteisiin ja niiden ylläpitämiseen.Tehtäväkeskeisiä taitoja

 • Oman puheenvuoron liittäminen muiden puheenvuoroihin.
 • Keskustelun koherenssin eli yhtenäisyyden ylläpitäminen.
 • Omien ajatusten ja tunteiden ilmaiseminen tarkasti ja tarkoituksenmukaisesti.
 • Toisten verbaalisen ja nonverbaalisen ilmaisun kuunteleminen ja ymmärtäminen. 
 • Täsmennysten ja perustelujen pyytäminen.
 • Ongelman määrittelyn ja analysoinnin taidot. 
 • Ratkaisuvaihtoehtojen esittämis-, kehittely-, ja analysointitaidot. 


Suhdekeskeisiä taitoja

 • Erilaisiin tilanteisiin, aiheisiin ja ryhmänjäseniin mukautuminen.
 • Empatian ja tuen osoittaminen.
 • Konfliktitilanteiden hallinta-, ja ratkaisutaidot.
 • Väärinkäsitysten havainnoiminen ja ratkaiseminen.
 • Ryhmän toimintaa ylläpitävän ilmapiirin luominen ja ylläpitäminen. 
 • Oman aktiivisuuden ilmaiseminen.
 • Taito rohkaista ja kannustaa toisia osallistumaan ryhmän toimintaan. 
 • Toisten verbaalisen ja nonverbaalisen ilmaisun kuunteleminen ja havainnoiminen.

(Valkonen 2000.)

RYHMÄN ROOLIT

Ryhmässä voi olla virallisia tai epävirallisia rooleja. Viralliset roolit voidaan joko osoittaa tai niihin voidaan valita. Esimerkiksi puheenjohtaja toimii virallisessa roolissa, jakaa puheenvuoroja ja koordinoi muiden työskentelyä. 

Epäviralliset roolit kehittyvät ryhmän vuorovaikutuksen kautta. Ne ovat yhteydessä ryhmän jäsenten persoonallisuuteen, käyttäytymiseen, ja tapoihin toimia ryhmässä. Roolit vaihtelevat, eikä sama ihminen aina ole samassa roolissa eri ryhmissä. Roolit eivät välttämättä ole pysyviä yhdenkään ryhmän aikana, vaan ne voivat vaihdella ryhmän kehittyessä. 

Epäviralliset roolit voidaan jakaa tehtäväkeskeisiin tai suhdekeskeisiin.
 


Tehtäväkeskeisiä rooleja

 • Orientoija
 • Tiedon jakaja
 • Tiedon etsijä
 • Mielipiteen esittäjä
 • Selventäjä
 • Arvioija
 • Yhteenvetäjä
 • Koordinoija
 • Yhteisymmärryksen testaaja
 • Raportoija
 • Työtapojen ehdottaja


Suhdekeskeisiä rooleja

 • Normien selventäjä
 • Toisten tukija
 • Harmonian ylläpitäjä
 • Jännityksen lieventäjä
 • Dramatisoija
 • Solidaarisuuden osoittaja
 • Hiljaisten mukaan vetäjä
 • Rohkaisija
 • Tunteiden ilmaisija

Ryhmän toimintaa häiritsevät muun muassa seuraavanlaisen roolin omaavat  osallistujat:

 • Vetäytyjä
 • Jarruttaja
 • Toisten yläpuolelle asettautuja
 • Huomion tavoittelija
 • Kilpailija
 • Hiustenhalkoja

Sivun alkuun


Lähteet:

Brilhart, J.K. & G.J. Galanes 1992. Effective group discussion. Dubuque: Wm.C. Brown.

Takala, E. & M. Gerlander (toim.) 1995. Polkuja puheviestintään. Jyväskylä: Avoimen yliopiston julkaisusarja, oppimateriaaleja 3.

Valkonen, T. 2000. Ryhmäviestintätaidot ja niiden arvioiminen. Sivut 106-117 teoksessa Lappalainen, H.-P. (toim.) Virikkeitä viestintävalmiuksien arviointiin. Opetushallitus: Helsinki.