Jyväskylän yliopisto Kielikeskus puheviestintä > tietomajakka> viestintä ryhmässä > määrittelyä > vaiheet

PERUSTEITA

Puheviestinnän määrittelyä
Viestijäkuva

Kuunteleminen
Valmistautuminen
Kohdentaminen
Havainnollistaminen
Argumentointi

ESIINTYMINEN

Esiintymistilanteet
Esiintymistaidot
Esiintymisjännitys

VIESTINTÄ RYHMÄSSÄ

Ryhmän määrittelyä
Ryhmäviestintä

Päätöksenteko
Kokoustaidot
Neuvottelutaidot

TEHTÄVÄT

 

TUCKMANIN RYHMÄN KEHITYKSEN VAIHEET

1. Forming,
muotoutuminen

 • ryhmä selvittelee tehtäviään, sääntöjään ja menetelmiään
 • ollaan epävarmoja tehtävästä ja omasta asemasta ryhmässä
 • ryhmä on riippuvainen johtajasta

2. Storming,
kuohunta 

 • mielipiteitä esitetään rohkeammin ja tartutaan toisten mielipiteisiin
 • vastustetaan kontrollia ja jäsenten välillä voi esiintyä konflikteja
 • johtajaa vastaan kapinoidaan

3. Norming,
normiutuminen

 • yhteistyö alkaa kehittyä, erilaisia näkemyksiä ja tunteita voidaan ilmaista avoimesti
 • ryhmän koheesio* kasvaa
 • toiminnalle syntyy yhteisiä sääntöjä
 • tunne ryhmään kuulumisesta kasvaa

 

*koheesiolla tarkoitetaan kaikkia niitä voimia, jotka sitovat yksilöt kiinteästi ryhmään. Ryhmän kiinteyttä voidaan kuvata esimerkiksi jäsenten halulla ja motivaatiolla kuulua ryhmään.

4. Performing,
tehtävän suorittaminen

 • energia suunnataan tehtävän tekemiseen ja tehokkaaseen päätöksentekoon
 • ihmissuhdeongelmat ja työnjakoon liittyvät ongelmat on ratkaistu siten, että voidaan tehdä tehtävää yhdessä
 • ryhmän jäsenten erilaisuutta osataan hyödyntää

5. ryhmän hajoaminen

Näiden neljän vaiheen lisäksi ryhmän kehitysvaiheeksi voidaan laskea myös ryhmän hajoaminen, joka koskee ainakin tiettyä tehtävää varten perustettuja ryhmiä:

Ryhmän kehittymistä voidaan tutkia sen eri vaiheissa. Esimerkiksi Bales (1950) on tarkastellut ryhmän kehittymistä suhteessa siihen, kuinka se pystyy kehityskulussaan ratkaisemaan sekä suhde- että tehtäväkeskeisen tason ongelmia. Suhdekeskeiset ongelmat liittyvät siihen, kuinka ryhmässä pystytään luomaan tehtävän kannalta riittävän hyvin toimivat ihmissuhteet. Tehtäväkeskeiset ongelmat liittyvät puolestaan tehtävän suorittamiseen ja siitä selviytymiseen. Balesin mukaan suhdekeskeinen viestintä on ryhmän muotoutumisvaiheessa tärkeämpää kuin tehtäväkeskeinen viestintä, koska silloin ryhmän jäsenet pohtivat asemaansa ryhmässä ja suhdettaan muihin jäseniin. Tehtävän suorittamisen vaiheessa tehtäväkeskeinen viestintä nousee tärkeämmäksi.

Kaikissa kehitysvaiheissa ryhmän tulisi muistaa kummankin tason viestintä, jotta se pystyy tehokkaaseen työskentelyyn. Jos ihmissuhteet eivät toimi, on vaikea keskittyä tehtävän tekemiseen. Jos taas keskustellaan ainoastaan tehtävään liittyvistä asioista, ryhmän jäsenet voivat olla epävarmoja omasta asemastaan ryhmässä ja heidän motivaationsa ja halunsa kuulua ryhmään voi vähentyä

Sivun alkuun