navi2
Kielikompassi
Polku Pysäkki Pankki Aikataulu Sitemap Info

Kuvan rakenne

MISTÄ TEKSTIT RAKENTUVAT?

Rakenteellisten osien erottaminen kuvasta ei vielä anna kuvalle merkitystä. Elementtien tiedostaminen helpottaa kuitenkin kuvan analysointia ja kuvien vertailua. Yhteisillä termeillä kuvasta on myös helpompi keskustella muiden kanssa.

Kuva voidaan jakaa seuraaviin rakenteellisiin osiin:

1. Etuala - kuvan osa, joka on lähinnä katsojaa
2. Tausta - jokin elementin takan oleva osa kuvaa
3. Symmetria - kahden eri puolella kuvaa olevan osan tarkka vastaavuus, tasapaino
4. Asymmetria - tasapainon tai symmetrian puute
5. Sävy - tummien ja vaaleiden sävyjen voimakkuus
6. Muoto - selvästi erottuvat perusmuodot kuten kolmiot, neliöt ja ympyrät
7. Liike - mielikuva liikkeestä kuvassa

Rakenteensa mukaan kuvasta voidaan myös erottaa kolme tehtävää merkityksen luomisessa, jotka toimivat ikäänkuin kuvan "kielioppina" (Kress ja Van Leeuwen 1996). Nämä ovat

 • Esittävä funktio (Representational metafunction)
  Mitä kuva esittää? Millaisista rakenteellisista osista kuva muodostuu? Keitä tai mitä kuvassa on? Mitä osallistujat tekevät? Missä suhteessa osallistujat ovat toisiinsa?
 • Interpersonaalinen funktio (Interpersonal metafunction)
  Miten kuva ottaa katsojan huomioon? Millaiseen asemaan kuva asettaa katsojansa? Millainen on esimerkiksi kuvan henkilön katseen suunta, kuvan perspektiivi tai elementtien koko?
 • Rakenne-/sommittelufunktio (Compositional metafunction)
  Kuinka edellä mainitut toimivat kuvassa yhdessä ja millaisen kokonaisuuden ne kuvasta luovat?

  Kuvan eri osat siis muodostavat kuvasta yhtenäisen kokonaisuuden. Kress ja Van Leeuwenin (1996, 2001) mukaan kuvan sommittelussa elementit voivat sijaita neljällä eri alueella, joilla jokaisella on erilainen informaatioarvo kuvan kokonaismerkityksessä. Alueet ovat kuvan vasen ja oikea puoli, sekä kuvan ylä- ja alareuna.
Vasen/oikea puoli
Kuvan vasen puoli edustaa tuttua, jo tiedossa olevaa asiaa.
Kuvan oikea puoli esittää uutta tietoa, esimerkiksi kysymyksen, ongelman tai sen ratkaisun.

Ylä-/alareuna
Kuvan yläreuna edustaa "ideaalia", eli tunteisiin ja mielikuviin vetoavaa tietoa.
Kuvan alareuna edustaa todellisuutta, eli esittää asiapitoista, informatiivista tai käytännöllistä tietoa. Alareunassa ovat esimerkiksi usein kuvan tekstielementit.

Kuvan keskellä olevat elementit edustavat kuvan ydinasiaa, ja toimivat ikäänkuin välittäjinä tutusta asiasta uuteen ja ieaalista todelliseen.

Myös verkkosivu voidaan nähdä kokonaisuudessaan eräänlaisena kuvana, ja verkkosivun osien ja kuvan osien tulkinta on tavallaan samanlaista. Verkkosivua onkin mielenkiintoista tarkastella myös siltä kannalta, minkälainen informaatioarvo milläkin sivun osilla ja elementeillä on, ja mihin sivun tärkein tieto on sijoitettu. On kuitenkin muistettava, että vasen-oikea/ylä-alareuna -malli perustuu länsimaisten kulttuurien tapaan lukea vasemalta oikealle, eikä välttämättä päde kulttuureihin, joissa luetaan oikealta vasemmalle tai pystysuunnassa.

Harrison, C. 2003. Visual Social Semiotics: Understanding How Still Images Make Meaning. Technical Communication, 50(1). 40-60. Retrieved from http://www.candocareersolution.com/publication/0553.pdf 27.11.2003

Kress, G. and T. van Leeuwen 1996. Reading images: The grammar of visual design. London: Routledge.

KUVANLUKU | Tekijä ja tulkitsija | Semiotiikka | Kuvan tehtäviä | Kuvan rakenne


Sivun alkuun