Jyväskylän yliopisto Kielikeskus kielikompassi | tietomajakka
 

Etusivu

Ohjeet

Perusteita

Kuunteleminen

Valmistautuminen

Kohdentaminen

Havainnollistaminen

Argumentointi

Esiintyminen

RyhmäviestintäPERUSTEITA

 

A. MITÄ PUHEVIESTINTÄ ON?

Lue itseopiskelumateriaalin perusteita - kokonaisuus. Muodosta lukemasi perusteella oma näkemyksesi puheviestinnästä ja pohdi puheviestinnän olemusta. Tarkastele viestintäprosessin osatekijöitä ja pohdi kuinka viestintäprosessi etenee.

 

B. KANAVAN VAIKUTUS

Pohdi arkipäivän esimerkkien avulla kuinka eri kanavat vaikuttavat viestin kulkuun. Ovatko seuraavien kanavien avulla lähetetyt viestit puheviestintää? Perustele vastauksesi!
a) sähköposti
b) kännykän tekstiviestit
c) chattailu
d) puhelin
f) televisio

C. VIESTINTÄTEKNOLOGIAT JA VUOROVAIKUTUS

Lue itseopiskelusivujen perusteita -kokonaisuus. Katso
puheviestinnän video Puhuri osa 5, Muuttuva maailma,muuttuva viestintä. Videon löydät Oppiosta oppimistorilta.

1. Pohdi, millä tavalla viestintäteknologioiden välityksellä
tapahtuva viestintä poikkeaa kasvokkaisviestinnän tilanteesta.
Mitä eroja tai samankaltaisuuksia näissä tilanteissa on? Käytä esimerkkinä vähintään kahta viestintäteknologian välinettä (esimerkiksi puhelin, video, sähköposti, televisio, radio,tietokone jne.)

2. Lue lisäksi itseopiskelu sivuilta mediaesiintymisestä. Teksti löytyy kohdasta esiintymistilanteita. Selvitä mitä tarkoitetaan vuorovaikutuksen simuloinnilla. Kuinka vuorovaikutusta voidaan simuloida radiossa? Entä televisiossa? Mitä vuorovaikutuksen simulointi vaatii esiintyjältä? Pohdi lisäksi, missä määrin viestintäteknologiat voivat korvata aitoja sosiaalisia suhteita.
D. PUHEVIESTINTÄ LUOKKAHUONEEN ULKOPUOLELLA

Lue itseopiskelusivuilta perusteita -kokonaisuus. Kerää viikon ajan erilaisia lehtileikkeitä, uutisia, artikkeleita, sarjakuvia, kuvia tms. materiaalia, joissa havaitset puheviestintään liittyviä asioita ja ilmiöitä. Mitä hakusi tuloksista voi päätellä? Millaisena puheviestintä näyttäytyy keräämäsi aineiston valossa sellaisille ihmisille, jotka eivät tiedä puheviestinnän oppi- tai tieteenalasta mitään? Liitä keräämäsi materiaali kirjallisen pohdintasi (1-2 A4 liuskaa) mukaan.

D. SUOMALAINEN PUHEKULTTUURI

Katso puheviestinnän video Puhuri osa 2, Jupinasta supliikkiin. Videon löydät Oppiosta oppimistorilta. Lue lisäksi seuraavat artikkelit:
*Sallinen, A. 1994. Suomalaisten kommunikoijakuva. Sivut 73-84 teoksessa Isotalus, P. (toim.) Puheesta ja vuorovaikutuksesta. Jyväskylän yliopiston viestintätieteiden laitoksen julkaisuja 11. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto. 
*Sallinen, A. 2000. Suomalainen viestintäkulttuuri eurooppalaisessa kontekstissa. Sivut 6-14 teoksessa Valo, M. (toim.) Nykytietoa puheviestinnän opetuksesta. Jyväskylä: Jyväskylän yliopiston viestintätieteiden laitoksen julkaisuja 14.

1. Tiivistä lukemasi ja katsomasi perusteella suomalaiselle puhekulttuurille tyypillisiä piirteitä. Millaiseksi itse luonnehtisit suomalaista puhekulttuuria? Jos sinulla on kokemuksia muista puhekulttuureista, voit tehdä myös vertailuja.

2. Kuinka suomalainen puhekulttuuri on Sallisen mukaan muuttunut viime vuosien aikana? Oletko itse huomannut muutoksia puhekulttuurissamme viime vuosina? Käytä pohdintasi tukena esimerkkejä elävästä elämästä!


E. PUHEVIESTINTÄ TYÖELÄMÄSSÄ

Katso puheviestinnän video Peilikuvia osa 1, "Kuka minussa asuu?". Lue lisäksi itseopiskelusivujen kuunteleminen -kokonaisuus. Pohdi millaisia puheviestintätaitoja ja erikseen kuuntelemisen taitoja seuraavien ammattien harjoittajat työssään tarvitsevat:
1) sairaanhoitaja
2) vaatekaupan myyjä
3) oman alasi tutkija
4) valitse ammatti, jota tarkastelet (esimerkiksi toiveammattisi).


F. NONVERBAALISTA VIESTINTÄÄ

Lue itseopiskelusivujen perusteita -osuus. Katso lisäksi puheviestinnän video Sanattomuuden viestintä. Tarkkaile ihmisten nonverbaalista viestintää kolmessa eri paikassa noin viiden minuutin ajan. Paikkoja voivat olla esimerkiksi kahvila, kirjasto, juna, kauppa, koti jne. Millaisia havaintoja nonverbaalisen viestinnän perusteella voit tehdä

1) ihmisten välisistä suhteista
2) ihmisten tunnetiloista
3) ihmisten ajatuksista
4) ihmisten aikomuksista
5) muusta ihmisten välisestä viestinnästä?

Kuvaile havaintojesi tueksi hieman, millaisesta nonverbaalisesta viestinnästä oli kyse, esimerkiksi mihin ihmiset katsoivat, miten he seisoivat, kuinka kaukana he olivat toisistaan tai millä tavoin he elehtivät.


G. VIESTINTÄHISTORIANI


Pohdi tähänastista viestintähistoriaasi. Millaisia puheviestintätilanteita olet kohdannut (esim. kotona, harrastusten parissa, ystävien kanssa tms.)?  Millaisia puheviestintätaitoja olet oppinut näissä tilanteissa? Millaista palautetta olet saanut muilta ja miten palaute on vaikuttanut käsitykseesi itsestäsi viestijänä? Voit kirjoittaa noin kahden liuskan mittaisen pohdinnan tai puhua puheenvuorosi videolle. Voit toteuttaa työn myös albumina, johon keräät esimerkiksi valokuvia tai piirroksia itsestäsi erilaisissa viestintätilanteissa.