navi2
Kielikompassi
Polku Pysäkki Pankki Aikataulu Sitemap Info

Mitä me sillä ?
DESIGNING

MITEN MERKITYS SYNTYY?

Luemme, kuulemme, näemme, tunnemme, koemme...

Designing on olemassa olevien merkityslähteiden (Available designs) käyttämistä. Se on aina vanhan hyödyntämistä uuden luomiseen. Kaikki olemassa olevien resurssien käyttö, puhumisen ja kirjoittamisen lisäksi myös kuuleminen ja lukeminen, on siis uuden merkityksen luomista, eräänlaista tuottamista.

Mitä sitten itse asiassa tapahtuu kun luomme uusia merkityksiä?

Jotakin muuttuu. Kun luomme uutta, muutamme samalla olemassa olevaa tietoa, sosiaalisia suhteita ja omaa identiteettiämme. Rakennamme toisin sanoen uusia näkemyksiä ja esityksiä meitä ympäröivästä todellisuudesta, sekä samalla muutamme sekä itseämme että suhteita muihin ihmisiin. Tulkitsemme ja arvioimme kriittisesti näkemäämme ja kokemaamme aiemman tietomme, kokemuksemme ja maailmankuvamme pohjalta. Näin luomme oman uuden käsityksemme asiasta.

Netrossa aktiivinen merkityksen luomisen prosessi on käynnissä koko ajan. Merkityslähteinä toimivat esimerkiksi erilaiset verkkotekstit, kuvat ja muu verkkomateriaali, sekä keskustelu ja toisten netrolaisten tieto ja kokemukset. Työstämme näitä resursseja sen pohjalta, mitä jo tiedämme esimerkiksi kielistä, kulttuureista tai viestimisestä verkossa. Keskustelemme eri aiheista ja kirjoitamme lokiin ajatuksiamme. Etsimme tietoa ja arvioimme sitä, tuotamme tekstiä ja kuvia, jäsennämme tietoa esimerkiksi miellekartan avulla, ja lopuksi muodostamme oman näkemyksemme siitä, mitä kriittinen verkkolukutaito on. Esitämme kysymyksiä teksteille, itsellemme ja muille.

Kaikki tämä on osa merkityksen luomisen prosessia, sen designing-vaihetta, jossa tietomme sekä suhteemme muihin ja itseemme muuttuu.

Lisää aiheesta:

Cope, B. and M. Kalantzis (eds.) 2000. Multiliteracies : literacy learning and the design of social futures. London: Routledge.

Putting Multiliteracies to the Test, Bill Cope & Mary Kalantzis
http://www.edoz.com.au/educationaustralia/archive/features/mult1.html


Sivun alkuun