Infosivu Paluu aloitussivulle Tiedottavat tekstityypit Kantaaottavat tekstit Ohjailevat tekstityypit Fiktiiviset tekstityypit Ohjailevat tekstityypit Analyysit
 
Kielikeskus
Jyväskylän yliopisto
  sijaintisi: kirjoitusviesintä > FIKTIIVISET tekstityypit> runo > sanasto
 


FIKTIIVISET TEKSTITYYPIT

> SATU
> NOVELLI
> RUNO
> AFORISMI

Takaisin Runo-sivulle

Takaisin Kaunokirjallisuus-sivulle


 


RUNOUDEN SANASTOA

runouden sanastoa

Lähde: Unto Kupiainen, Lyhyt runousoppi. Yleisen kirjallisuustieteen alkeet. Helsinki: WSOY.

Tähän sanastoon on koottu ns. varsinaista runoutta eli lyriikkaa koskevaa termistöä lyhyine sananselityksineen sekä esimerkkeineen. Termit soveltuvat monella tapaa myös epiikkaan ja dramatiikkaan. Tärkeimpänä lähdeteoksena hakemiston laadinnassa on ollut Unto Kupiaisen yli puoli vuosisataa sitten laatima, edelleenkin täysin käyttökelpoinen ja erinomainen populaari runousopin esitys Lyhyt runousoppi. Yleisen kirjallisuustieteen alkeet. - Tässä viitataan teoksen viidennen, täydennetyn painoksen (1964) kohtiin. Esimerkistö on pääosin samasta teoksesta.HAKEMISTO

alkusointu
allegoria
allitteraatio
anakruusi
anapesti
antiteesi
arvokkuus
assonanssi
asyndeton
balladi
daktyyli
distikon
dityrambi
draama
dramatiikka
eepos
elegia
ellipsi
epigrammi
epiikka
epitafi
esitahti
esteettiset muunnokset
estetiikka
eufemismi
faabeli
farssi
figuura
heksametri
huudahdus
huumori
huvinäytelmä
hymni
hyperbola
inversio

ironia
jambi
kalevalanmitta
kauneus
kerto
kesuura
kielikuva
kliimaksi
komedia
koomisuus
kuusimitta
kysymys
lausemuodot
legenda
liioittelu
liikatavu
loppusointu
lyriikan lajit
lyriikka
metafora
metonymia
metriikka
metrumi
murhenäytelmä
nelipolvinen trokee
näytelmärunous
oodi
parallelismi
pentametri
personifikaatio
polysyndeton
proosaruno
puhuttelu
puolisointu
riimi

runojalka
runopolvi
runomitta
runomittaoppi
runouden päälajit
rytmi
sananheitto
sananlyhennys
sananpidennys
satiiri
sisäsointu
sointuisuus
spondee
stroofi
sulo
symboli
synekdokee
säe
säkeenmurros
säkeenylitys
säkeistö
tiiviys
tanka
tahtilepo
tragedia
traagisuus
trokee
täsmentävä huipennus
vapaa mitta
vertaus
viisimitta
yksityisen yleistäminen
ylevyys

Paluu sivun alkuun
Alkusointu eli allitteraatio
tarkoittaa runon säkeessä olevien peräkkäisten tai lähekkäisten sanojen alkuäänteiden keskenään äänteellistä yhteen sointumista eli yhteensointuvuutta. Täydellisin vaikutus syntyy sellaisten tavujen samankaltaisuudesta, jotka alkavat joko samalla vokaalilla tai sitten sekä samalla vokaalilla että konsonantilla. Pelkkien konsonanttien muodostama alkusointu on tehottomampi. Myös eri vokaalit allitteroituvat keskenään yhteisen konsonantin kanssa. Erityisleimansa allitteraatio on antanut varsinkin kalevalaiselle kansanrunoudelle (ks. myös kalevalanmitta):

Nouse maa makoamasta,
Luojan nurmi nukkumasta!
Pane korret korttumahan!
sekä varret varttumahan!
Tuhansin neniä nosta,
saoin haaroja hajota
kynnöstäni, kylvöstäni
varsin vaivani näöstä!
(Kalevala 2: 309-316.)


Paluu sivun alkuun
Allegoria
tarkoittaa lyriikassa kielikuvaa, jossa käsitteet puetaan kuvien, kuvausten tai kertomusten muotoon. Vanhoista suomalaisista allegorioista tunnetuin lienee Paavo Cajanderin aatteellinen balladi "Vapautettu kuningatar". Muita ovat mm. Lauri Viljasen runoelma "Atlantis" ja P. Mustapään (Martti Haavio) runo "Keltainen naakka".Paluu sivun alkuun
Allitteraatio = alkusointu


Paluu sivun alkuun
Anakruusi eli esitahti
tarkoittaa runomittaopissa laskevan säkeen alussa olevaa painotonta alkutavua. Anakruusina esiintyy usein sidesana, konjunktio tms. - Esimerkissä painolliset tavut on lihavoitu, runojalat on erotettu pystyviivoin (|), sanansisäiset tavut on erotettu vinoviivoin (/) ja anakruusi on kursivoitu:

Ta/kaa | leh/den | tuu/les/sa | vi/pa/ja|van
ja |b/kos|pil/ven ja | sa/la|man.
(Aaro Hellaakoski: Hengen manaus.)


Paluu sivun alkuun
Anapesti
tarkoittaa runomittaopissa nousevaa runojalkaa, jossa nousu on säkeen kolmannella tavulla. - Esimerkissä painolliset tavut on lihavoitu, runojalat on erotettu pystyviivoin (|) ja sanansisäiset tavut on erotettu vinoviivoin (/):

Y/li ja|la/van ur|pu/jen kel|ler/tä/väin
sa/de ke|vät/tä kan|ta/en lan|ke/aa.
(Saima Harmaja: Kaipaus kevätsateessa.)


Paluu sivun alkuun
Antiteesi
kuuluu lausemuotoihin eli figuuroihin, ja se tarkoittaa vastakohta-asettelua, adversatiivisuutta, joka syntyy esimerkiski mutta- ja vaan-rinnastuskonjunktioilla.

Sun värisevät lehtesi, mut sydämes on tyyni.
ei ytimiisi kylmä käy, ei järkytä sua tuuli;
mun sydämeni vapisee, mut värähdä ei huuli,
niin vapisen kuin syyllinen, mut salata voin syyni.
(Yrjö Jylhä: Haapa.)


Paluu sivun alkuun
Arvokkuus
kuuluu runousopissa esteettisiin muunnoksiin eli modifikaatioihin. Se ei kuitenkaan ole vastakohta toiselle esteettisiin muunnoksiin kuuluvalle modifikaatiolle eli sulolle, vaan se kehittyy juuri sulosta. Unto Kupiainen tähdentää (mts. 15), että sulon yhteydessä juontuu mieleen luonto, välittömyys, naiivin lapsellinen, yksinkertainen teeskentelemättömyys, mutta kun nämä tulevat tietoisiksi omasta merkityksestään, muutoin muuttumatta, sulo vaihtuu arvokkuudeksi. Arvokkuuden piirteitä ovat lujuus, varmuus, järkiperäisyys ja tietoisuus.Paluu sivun alkuun
Assonanssi = puolisointu


Paluu sivun alkuun
Asyndeton
kuuluu lausemuotoihin eli figuuroihin, ja se tarkoittaa sidesanojen pois jättämistä. Erityisesti pois jätetään rinnastuskonjunktioita ja, sekä, eli, mutta, vaan.

Koskia, metsää humisevaa,
polkuja, niukasti poljetuita,
nevoja, joille johdattaa
yksinäisiä pitkospuita.
(Aaro Hellaakoski: Yksinäisyys.)


Paluu sivun alkuun
Balladi
kuuluu lyriikan lajeihin, ja se pohjautuu vanhaan italialaiseen tanssilauluun. Kupiaisen (mts. 64) mukaan balladissa kertova eli eeppinen osuus ikään kuin uppoaa lyyriseen osuuteen. Balladissa käytetään draamallista vuoropuhelua, ja draamallisuus antaa balladille jännityksen. Vuoropuhelussa käytetään usein kertosäettä. Balladissa yhtyvät runouden kaikki kolme peruslajia - epiikka, lyriikka ja draama. - Esimerkiksi Eino Leinon Helgavirret ovat suurimmaksi osaksi balladeja. Muita tyypillisiä balladeja ovat mm. "Velisurmaaja" ja "Elinan surma". Nämä ovat kertovia tunnelmarunoja, joissa on aiheena kaukainen, jylhä tapahtuma.


Paluu sivun alkuun
Daktyyli
tarkoittaa runomittaopissa laskevaa kolmitavuista runojalkaa, jossa paino on ensimmäisellä tavulla. - Seuraavassa esimerkissä painolliset tavut on lihavoitu, runojalat on erotettu pystyviivoin (|) ja sanansisäiset tavut on erotettu vinoviivoin (/):

Mont/tun/sa | reu/nal/la | met/si/kön | ta/ka/na,
sil/mil/lä | li/kai/nen | lii/na tai | la/ka/na.
(Lauri Viita: Vallankumous.)


Paluu sivun alkuun
Distikon
tarkoittaa runomittaopissa heksametrin (kuusimitan) ja pentametrin (viisimitan) yhdessä muodostamaa säeparia: yksi heksametrisäe ja yksi pentametrisäe muodostavat yhdessä distikonin. Distikoneista koostuvaa runoa sanotaan elegiaksi, suru- tai valitusrunoksi, hautalauluksi tai hautakirjoitukseksi (epitafiksi).


Paluu sivun alkuun
Dityrambi
kuuluu lyriikan lajeihin, ja se tarkoittaa hymnin sukuista, vanhalla ajalla Dionysos-jumalan ylistykseksi viritettyä laulua. Pääaineksena on ollut jumalais- tai sankaritaru. Dityrambilla tarkoitetaan myös lennokasta, yleensä runomitan siteistä vapaata, ylevää ja haltioitunutta runoa:

Monta on laulua, monta myös laulujen miestä.
Yksi on laulu
ylitse muiden:
ihmisen, aattehen, hengen ankara laulu.
Kansat katoo,
ei katoa mahti,
jonka on laulanut mahtaja kansansa sielun.
(Eino Leino: Väinämöisen laulu.)


Paluu sivun alkuun
Draama
kuuluu näytelmärunouden eli dramatiikan lajeihin tragedian ja komedian lisäksi. Draama tarkoittaa Unto Kupiaisen (mts. 84-85) mukaan sellaista näytelmää, jossa ristiriidat ovat enemmän tai vähemmän vakavia mutta eivät kuitenkaan traagisia. Välillä voi olla ilonpilkettäkin mutta ei komediaksi asti. Jos toiminta päättyy onnellisesti, sanotaan draamaa sovintodraamaksi (esim. Minna Canthin "Papin perhe" taikka Aleksis Kiven "Lea"). Vähemmän ristiriitoja käsittäviä näytelmiä sanotaan kansannäytelmiksi. Niissä on monesti mukana laulua, nuorta rakkautta sekä huvittavia kohtauksia ja tyyppejä. Vanhoista suomalaisista draamoista tunnetuimpia ovat Minna Canthin "Murtovaras" ja "Roinilan talossa" sekä Teuvo Pakkalan "Tukkijoella". Monia kansannäytelmiä esitetään kesäteattereissa. Useista on vanhoja elokuvaversioitakin. Draamoja on esitetty paitsi näyttämöllä myös kuunnelmina.Paluu sivun alkuun
Dramatiikka eli näytelmärunous
on yksi runouden päälajeista lyriikan ja epiikan lisäksi. Näytelmärunouden lajeja ovat tragedia, komedia ja draama.Paluu sivun alkuun
Eepos eli epopea
on yksi eeppisen runouden päälajeista, ja se tarkoittaa laajahkoa, runomittaista kertomataiteellista teosta. Raja runo- ja proosamuotoisen eepoksen välillä on kuitenkin häilyvä.Paluu sivun alkuun
Eeppinen runous = epiikka


Paluu sivun alkuun
Elegia
kuuluu lyriikan lajeihin, ja se tarkoitti antiikin aikana kaksoissäkeistä runoa, mutta nykyisin se tarkoittaa tunnelmaltaan kaihoisaa runoa, surulaulua, valitusrunoa, hautalaulua, hautakirjoitusta.

Haihtuvi nuoruus
niin kuin vierivä virta.
Langat jo harmaat
lyö elon kultainen pirta.

Turhaan, oi turhaan
Tartun ma hetkehen kiini;
riemua ei suo
rattoisa seura, ei viini.
(Eino Leino: Elegia.)


Paluu sivun alkuun
Ellipsi eli sananheitto
kuuluu lausemuotoihin, ja se tarkoittaa lauseen yhden tai useamman sanan, jopa koko lauseen sanomatta jättämistä, jos ajatus selviää ilmankin:

Soliseva vesi. Kaislain kahinaa.
Nyt hän nousee. Vaahto. Ranta. Ilta.
Pisaroissa hiukset kimmeltävät.
Märkä. Onnellinen. Silmin uneksivin
katselee. Ja hämmästyen näkee
lanteittensa kaaren. Jalat. Varpaat.
Käsin koskettelee toista kättä.
Hoikat sormet. Kämmen. Kynnet. Ranteet.
(P. Mustapää: Afrodite syntyy vaahdosta.)


Paluu sivun alkuun
Epigrammi
kuuluu lyriikan lajeihin, ja sillä tarkoitetaan lyhyttä, usein purevan kärjisteistä pikkurunoa tai aforismia. Epigrammi on puhtaimmin viljeltyä ajatusrunoutta. Alkuaan epigrammi on merkinnyt päällekirjoitusta, hautakirjoitusta, muistolahjakirjoitusta tms. Epigrammissa on usein huvittava tai yllättävä käänne. Antiikkiset epigrammit oli laadittu elegiseen mittaan, ja tavallisesti ne olivat vain yhden tai kahden distikonin pituisia. Suomalaisessa lyriikassa epigrammi esiintyy siinä muodossa esim. V. A. Koskenniemellä:

Peipon laulun arvost' on yhä kaks käsitystä:
Toinen rastaan on, toinenpa taas variksen.

Koskenniemi on pienissä epigrammaattisissa mieterunoissaan viljellyt myös muita mittoja:

Niin kuin pääsky, pitkin rintaa maan!
Niin kuin pääsky, sineen korkeaan!


Paluu sivun alkuun
Epiikka eli eeppinen runous
on yksi runouden päälajeista lyriikan ja dramatiikan lisäksi. Epiikka tarkoittaa kertomarunoutta, kertomisen taidetta. Epiikka jaetaan tavallisesti kolmeen päälajiin: eepokseen, romaaniin ja novelliin.Paluu sivun alkuun
Epitafi
tarkoittaa hautakirjoitusta, hautalaulua (ks. pentametri, distikon)Paluu sivun alkuun
Epopea = eeposPaluu sivun alkuun
Esitahti = anakruusiPaluu sivun alkuun
Esteettiset modifikaatiot eli muunnokset
ovat runousopissa kauneus, sulo, arvokkuus, ylevyys, traagisuus ja koomisuus, johon kuuluvat ironia, satiiri ja parodia, sekä huumori (ks. hakusanoja).


Paluu sivun alkuun
Estetiikka
tarkoittaa sitä filosofian haaraa, joka tutkii ihmisen esteettistä elämänpiiriä tai esteettistä suhtautumista. Arkisesti sanoen estetiikka on kauneutta ja taidetta tutkiva tiede. Runousoppi on osa estetiikkaa. Esteettinen suhtautuminen on yksi laji tunnesuhtautumista. Esteettiset tunteet ovat mielihyvän sävyisiä. Eriteltäessä esteettistä elämänpiiriä siinä havaitaan lukuisia erilaisia muunnoksia eli modifikaatioita.


Paluu sivun alkuun
Eufemismi
kuuluu kielikuviin, ja sillä tarkoitetaan sanontaa, joka peittääkseen jotakin epämiellyttävää, kauheaa tai piinallista ilmaisee sen päinvastaisesti taikka pelottomammin, esim. maantieteellinen eufemismi on purjehtijoille vaarallista, myrskyisää paikkaa osoittavassa ilmaisussa "Hyvän toivon niemi", tai esimerkiksi verbi kuolla korvataan ilmaisussa "Hän nukkui pois". Karhua on nimitetty eufemistisilla sanoilla "Otso", "Mesikämmen" ja "Nalle".


Paluu sivun alkuun
Faabeli
kuuluu lyriikan lajeihin, ja sillä tarkoitetaan leikillistä, yleensä opettavaa eläintarinaa, eläinsatua. Faabeleihin kuuluu personifikaatio, elottoman elollistaminen. Myös kasvit, puut, kivet yms. ovat toimivia olentoja faabeleissa. Monet yksinkertaiset "pupusadutkin" ovat faabeleita. - Suomalaisessa lyriikassa faabeleita on kirjoittanut mm. Lauri Pohjanpää (esim. "Syksy", "Viisi jyvää" ja "Hanhen konsertti").


Paluu sivun alkuun
Farssi
tarkoittaa komedian keveintä muotoa näytelmärunoudessa eli dramatiikassa. Farssi on vallaton, vauhdikas, pääasiassa juoni- ja tilannekomiikan varaan pohjautuva huvinäytelmä, ilveily. Farssi on kukoistanut myös elokuvataiteessa (mm. Charles Chaplin, Buster Keaton, Jacques Tati).Paluu sivun alkuun
Figuura = lausemuotoPaluu sivun alkuun
Haiku
tarkoittaa yleensä luontoaiheista japanilaista kolmisäkeistä 17-tavuista runoa. Säkeiden pituudet tavuina: 5 + 7 + 5.


Paluu sivun alkuun
Heksametri eli kuusimitta
on runomittaopissa antiikkisten sankarirunojen mitta. Se on muodostunut viidestä daktyylistä ja yhdestä, säkeen loppuun sijoittuvasta trokeesta. Neljässä ensimmäisessä runojalassa daktyyli saattaa vaihtua spondeehen, mutta viidennessä säkeessä spondee on hyvin harvinaista. Kuudennen jalan trokeen sijalla voi olla niin ikään spondee. Kesuura eli tahtilepo sijoittuu vaihtelevaan paikkaan, ja sen lisäksi voi olla toinen tahtilepo. - Esimerkissä painolliset tavut on lihavoitu, runojalat on erotettu pystyviivoin (|) ja sanansisäiset tavut on erotettu vinoviivoin (/):

Kun pi/ha|maal/le he | pää/si || ja | huo/ma/si,| kuin'k oli | tai/vas
sees se/kä | täh/ti/ä | täys, || lu/mi | hoh/ta/va | as/ke/len | al/la
nars/kui, | pak/kas|sää || pa/ma|ut/te/li | nurk/ki/a, | suk/set
kum/pi/kin | al/leen | kun || su/ju|vai/set | sai, || sy/dä|mes/sään
Pie/ta/ri | rie/mas|tui, || jo/pa | haas/toi | näin se/kä | lau/sui:
"Rik/si/en | ar/voi|nen, || ve/li | veik/ko/nen, | aa/mu on | moi/nen.
En/pä mä | us/ko/nut | ois, || i/tä|tuu/len | kos/te/an | voi/van
kään/ty/ä | äk/ki/ä | näin, || se kun | ei/len | toi su/la|suo/jan.
Help/po/a | pyyn/ti nyt | on, || kuin | luis/ti/met | il/ja/ma|jääl/lä
Suk/set | liu/ku/e|lee, || vaan | han/ki/pa | hir/vi/ä | es/tää.
Teh/dään | jou/tu/a | siis! | Tie| suo/rin on | al/ho/ja | pit/kin."
(Otto Mannisen suomennos J. L. Runebergin runosta Hirvenhiihtäjät.)

Voi havaita, että suomenkielisessä heksametrissa on ilmeikästä vapautta siinä, että ns. keskipitkät tai puolipitkät tavut (eli lyhytvokaaliset, konsonanttiin päättyvät tavut) käyvät sekä pitkästä että lyhyestä tavusta.


Paluu sivun alkuun
Huudahdus
kuuluu lausemuotoihin eli figuuroihin. Huudahduksessa ei välttämättä tarvita käskymuotoa eli imperatiivia. Kirjoitettuna huudahdus syntyy korostettaessa ilmausta myös esim. huutomerkin avulla:

Oi jumalainen Hyvyys, hymyssäsi
on kevättaivaan ikikuulas sini
ja mullan syvyys sinun povessas!
(Lauri Viljanen: Hyvyydelle.)


Paluu sivun alkuun
Huumori
kuuluu runousopissa esteettisiin muunnoksiin eli modifikaatioihin, ja se käyttää keinonaan koomisuutta, mutta kokonaan toisella tavalla kuin koomisuuteen kuuluva ironia tai satiiri. Unto Kupiainen (mts. 17-18) toteaa, että ironikko ja satiirikko näkevät naurettavan arvottomana, mutta humoristi suo koomisellekin olemassaolonsa ja että humoristi on aina ihmisrakastaja. - Suomalaisessa kirjallisuudessa on ollut aina runsaasti humoristeja, esim. pakinoitsijoita Juhani Ahosta Veikko Huoviseen ja nykypakinoitsijoihin.Paluu sivun alkuun
Huvinäytelmä = komedia


Paluu sivun alkuun
Hymni
kuuluu lyriikan lajeihin, ja se tarkoittaa juhlallista, innostavaa runoa, jonka sisällys on hengellinen, isänmaallinen tai muuten aatteellinen. Hymniä leimaa ylistys, kiitos tai hartaus:

Oi Hellaan laakeri ylhäinen,
sinä ikävöity puu!
Kädet ylitse vuosituhanten
sinun lehviis kurkoittuu.
Miten ylhäällä hohtaen kruunaavat
ne varttasi korkeaa!
Olet ylpeä puu: sinä kumarrat
vain voittajaa.
(Aale Tynni: Hellaan rukous.)


Paluu sivun alkuun
Hyperbola
kuuluu lausemuotoihin eli figuuroihin, ja sillä tarkoitetaan suurentelua, liioittelevaa paisutusta:

Lauloi vanha Väinämöinen:
järvet läikkyi, maa järisi,
vuoret vaskiset vapisi,
paaet vahvat paukahteli,
kalliot kaheksi lenti,
kivet rannoilla rakoili.
(Kalevala 3: 295-300.)

Jos joku osaisi selittää, mikä on elämä,
puhumattakaan siitä, mikä on kuolema,
(runoilijat yrittävät selittää elämää,
papit kuolemaa vanhojen kirjojen mukaan),
niin kuparinkaivertaja putoaisi
kuin mätä omena piirtimensä haarukkaan,
niin näyttelijä jäisi seisomaan lavalle,
kunnes teatteri, historia ja kaikki olisi hajonnut,
niin sirkustaiteilija jäisi naurettavasti huojumaan
köydellään, kunnes koko yleisö olisi ammoin
laskettu graniittimöhkäleen ja marmorilaatan alle.
(Viljo Kajava, kokoelmasta "Siivitetyt kädet".)


Paluu sivun alkuun
Inversio
kuuluu lausemuotoihin eli figuuroihin, ja sillä tarkoitetaan tavanmukaisen sanajärjestyksen muuttamista:

Maan yli kimmelteisen
soi kaiku kellojen.
(Arvi Kivimaa: Kellot.)


Paluu sivun alkuun
Ironia
kuuluu lausemuotoihin eli figuuroihin, ja se tarkoittaa koomisuuden piirrettä, tietoista huvittamisen keinoa, jossa pyritään paljastamaan jotakin arvotonta, kuten puutteita, epäkohtia ja vikoja. Tässä tarkoituksessa ironia saattaa nämä seikat naurunalaisiksi esittämällä ne muka avuina tai ansioina taikka kehumalla sitä, mitä on tarkoitus moittia jne. - Ironiaa on yleensä kolumneissa ja pakinoissa, mutta sitä sisältyy myös runoihin:

Runon ansio, mikä
oikein on?
Ujo tuoksahdus tunkkaisen klassikon
- postillan ikä!
(Matti Kuusi: Irvistys.)


Paluu sivun alkuun
Jambi
tarkoittaa runomittaopissa nousevaa kaksitavuista runojalkaa, jossa paino on toisella tavulla. - Esimerkissä painolliset tavut on lihavoitu, runojalat on erotettu pystyviivoin (|) ja sanansisäiset tavut on erotettu vinoviivoin (/):

Oon |län-kuo|loon vih|ki/nyt
sun mo|nin kyy|ne/lein.
(Uuno Kailas: Midas-sydän.)


Paluu sivun alkuun
Kalevalanmitta
tarkoittaa runomittaopissa nelipolvista trokeeta eli kaksoistrokeeta. Trokee on kaksitavuinen laskeva runojalka, jossa paino on joko ensi tavulla taikka sivupainollisella kolmannella tavulla. Nelipolvinen trokee tarkoittaa neljää kaksitavuista laskevaa runojalkaa, ja säkeessä on yhteensä kahdeksan tavua. - Esimerkissä painolliset tavut on lihavoitu, runojalat on erotettu pystyviivoin (|) ja sanansisäiset tavut on erotettu vinoviivoin (/):

Va/ka | van/ha | Väi/nä|möi/nen

Kun kalevalanmitta määritellään nelipolviseksi trokeeksi, ajatellaan tällöin aina laulettavaa runoa. Sen säe perustuu osittain tavujen pituuteen, osittain painoon, ja se noudattaa suurin piirtein seuraavia sääntöjä (Kupiainen mts. 50):

1. Nousussa käytetään kaikkia muita tavuja paitsi lyhyttä pääpainollista.
2. Laskussa käytetään kaikkia muita tavuja paitsi pitkää ja keskipitkää pääpainollista.
3. Vastoin edellisiä sääntöjä voidaan ensimmäinen runojalka muodostaa vapaasti 2-4 tavusta.
4. Säkeen lopussa ei esiinny yksitavuista sanaa.

Lyhyt tavu tarkoittaa vokaaliin päättyvää tavua. Keskipitkä tavu tarkoittaa lyhytvokaalista, konsonanttiin päättyvää tavua. Pitkä tavu tarkoittaa diftongiin tai konsonanttiin päättyvää tavua.

Näillä säännöillä päästään Kupiaisen (mts. 50-51) mukaan kalevalaisen rytmin luonnehdinnassa vain puolitiehen, mikäli kalevalainen teksti käsitetään runoksi eikä vain lauluksi. Tavujen painon kannalta nelipolvista trokeeta ei ole läheskään aina, vaan monet säkeistä ovat kolmipolvisia, vaihtelevasti trokeita ja daktyylejä sisältäviä säkeitä:

Mie/le/ni | mi/nun | te/ke/vi,
ai/vo/ni | a/jat/te|le/vi
läh/te|ä/ni | lau/la|ma/han,
saa'/a/ni | sa/ne/le|ma/han,
su/ku|virt/tä | suol/ta|ma/han,
la/ji|virt/tä | lau/la|ma/han;
sa/nat | suus/sa/ni | su/la/vat,
pu/he'/et | pu/to/e|le/vat
kie/lel|le/ni | ker/ki|ä/vät, -
ham/pa|hil/le/ni | ha/joo/vat.

Varsinaisia nelipolvisia trokeita ovat vain 3., 5., 6. ja 9. säe. Muissa säkeissä (1., 2., 4., 7., 8. ja 10.) trokeet ja daktyylit järjestyvät usealla eri tavalla. - Kalevalaisessa runoudessa vallitsee varsin laaja rytmillinen elävyys tavujen laajuuden ja painon välisen jännitystilan takia.


Paluu sivun alkuun
Kauneus
on keskeisin runousopin esteettisistä muunnoksista eli modifikaatioista. Kauneus herättää puhtaimmillaan sopusointuisen ja rauhallisen mielihyvän. Kuvataiteissa esim. antiikin veistos Milon Venus on tyyppiesimerkki kauneudesta. Luonnossa kauneutta saattaa havaita esim. idyllisessä kesämaisemassa tai lintujen laulussa. Kirjallisuudessa kauneutta voi havaita mm. Otto Mannisen maalailussa:

Yli soiluvan veen ne sousi,
ne aallon ulpuina ui,
kun aurinko nuorna nousi,
yöt pohjan kun punastui.
(Otto Manninen: Joutsen.)Paluu sivun alkuun
Kerto = parallelismi


Paluu sivun alkuun
Kesuura eli tahtilepo
tarkoittaa runomittaopissa säkeen keskellä olevaa taukoa. Se merkitään || (muutoin runojalat on seuraavassa esimerkissä erotettu pystyviivoin (|), painolliset tavut lihavoitu ja sanansisäinen tavutus erotettu vinoviivoin):

Men/nyt | mies. || Men/nyt | mies.
Näin/kö sun || lop/pui ties?
(Aaro Hellaakoski: Sairaalassa.)


Paluu sivun alkuun
Kielikuva
tarkoittaa kuvallista ilmaisua, asian ilmaisemista vertauskuvin, symbolein. Runouden lajeista lyriikka käyttää eniten kuvakieltä. Kielikuvia ovat symboli, vertaus, personifikaatio, metafora, metonymia, synekdokee, eufemismi ja allegoria (ks. hakusanoja).


Paluu sivun alkuun
Kliimaksi
kuuluu lausemuotoihin eli figuuroihin, ja se tarkoittaa runossa kuvauksen voiman kiihdyttämistä huippukohtaansa asteittain, siten että yhä vaikuttavammat mielikuvat seuraavat toisiaan:

Minä tunsin outoa riemua,
kun tuulia, tulvia nousi.
Minä huusin, kun lähtivät järvistä jäät.
Minä itkin, kun ilmojen siivekkäät
yli kylien soitellen sousi.
(Einari Vuorela: Varjoleikki.)

Epiikassa ja draamassa kliimaksilla tarkoitetaan juoneen kuuluvaa jännityksen huippukohtaa.


Paluu sivun alkuun
Komedia
eli huvinäytelmä on yksi näytelmärunouden eli dramatiikan laji. Komediassa toiminta on nimensä mukaisesti koomista: ristiriidat herättävät naurua, ja kaikki loppuu onnellisesti. Komedian keveintä muotoa nimitetään farssiksi. Suomalaisen komedian tunnettuja tuotteita ovat mm. Aleksis Kiven "Nummisuutarit" ja Maria Jotunin "Miehen kylkiluu". - Varsin paljon komedioita esitetään kansannäytelminä varsinkin kesäteattereissa.


Paluu sivun alkuun
Koomisuus
kuuluu runousopissa esteettisiin muunnoksiin eli modifikaatioihin, ja se määritellään usein traagisuuden vastakohdaksi, mutta Kupiaisen mielestä (mts. 17) koomisuuden vastakohtaa ei ole vain traagisuus vaan kaikki mikä on vakavaa ja totista. Esteettinen vaikutus on koominen silloin kun se herättää hymyä tai naurua. Koomisuutta voi eri perustein erottaa monta lajia: yhtäältä sen mukaan, onko kysymys sana-, tilanne- tai luonnekomiikasta, toisaalta sen mukaan, onko koomisuus tiedotonta vai tietoista. Tietoisessa koomisuudessa voi tavallisen huvittamisen lisäksi olla kyseessä ironiaa tai satiiria.Paluu sivun alkuun
Kuusimitta = heksametri


Paluu sivun alkuun
Kysymys
kuuluu lausemuotoihin eli figuuroihin. Kirjoitetussa tekstissä lauseen kysyvyyden pystyy osoittamaan pelkällä kysymysmerkillä:

- Rauha kanssasi matkamies!
Kaukana kai päämäärä on ties?
Vartonut liet opastajaa?
Tarvinnet yöksi majaa?
(Kaarlo Sarkia: Vaeltaja.)


Paluu sivun alkuun
Lausemuodot eli figuurat
ovat Unto Kupiaisen (mts. 54) mukaan "erilaisia kielen avulla ilmaistuja asennoitumisia, joissa lähinnä lauseen rakenteen ja sanojen järjestyksen kautta syntyy voimakkaampi vaikutus kuin jos asia ilmaistaisiin yksinkertaisimmalla arkikielellä". - Tavallisimpia lausemuotoja ovat kysymys, huudahdus, puhuttelu, inversio, antiteesi, ironia, kliimaksi, täsmentävä huipennus, yksityisen yleistäminen, hyperbola, parallelismi, asyndeton, polysyndeton ja ellipsi (ks. hakusanoja).


Paluu sivun alkuun
Legenda
kuuluu lyriikan lajeihin, ja se on alkuaan merkinnyt yleensä pyhimystarua, joka tavallisesti päättyi ihmeenomaiseen tulokseen. Ihme on keskeisenä, yleensä runon loppuun sijoitettuna tapahtumana myös sen eeppis-lyyrisessä muodossa. Esim. Kantelettaressa on legenda "Piispa Henrikin surma". Samoin Eino Leinon "Helgavirsistä" legendoja ovat esim. "Marjatan poika" ja "Sininen risti".Paluu sivun alkuun
Liioittelu = hyperbola


Paluu sivun alkuun
Liikatavu
tarkoittaa runomittaopissa nousevan säkeen lopussa esiintyvää ylimääräistä tavua:

Suo hel|men käm|me/neen | yön myk|kä nie|lu
ja myrs|kyn pau|huun vir|taa rau|ha niis|tä.
(Hilja Hiisku: Runoilijan kädet.)


Paluu sivun alkuun
Loppusointu eli riimi
tarkoittaa runon kahden tai useamman säkeen lopputavujen tietynlaista keskinäistä sointuisuutta. Loppusointu alkaa aina painollisesta tavusta, ja loppusointu voi olla yksitavuinen: mies - ies; kaksitavuinen: |ki - |ki; kolmitavuinen: vat|sas|ta - pat|sas|ta; nelitavuinen: a|te|ri|a - ma|te|ri|a. Parhaina pidetään (Kupiainen mts. 32-33) sellaisia loppusointuja, joiden muodostajina ovat kokonaiset sanat mutta eri taivutusmuodoissa: häät - (sinä) jäät; hyöty - syöty; ratsasta - patsasta - vatsasta. Useampitavuiset loppusoinnut voivat muodostua myös useammasta sanasta: ponkas - on kas; vääpeli - jää peli; katoamaan - matoa maan. Jopa: taannoin - olevinaan noin.

Älä itke kälyni,
älä käly kulta,
vaikkakin jo älyni
tyystin loppui multa.
(Heikki Asunta: Käly.)

Pimeys ehtoon
sankkana, raskaana valuu
Yhtä on lähtö ja paluu,
matka - kehdosta kehtoon
(Kaarlo Sarkia: Pieni ratsastaja.)

Asunnan runon säkeistön loppusoinnut ovat keskenään 1. ja 3. säkeessä (kälyni - älyni) sekä 2. ja 4. säkeessä (kulta - multa). - Sarkian runossa loppusoinnut ovat 1. ja 4. säkeessä (ehtoon - kehtoon) ja 2. ja 3. säkeessä (valuu - paluu). Loppusointukaava saadaan merkitsemällä keskenään sointuvat säkeet samalla kirjaimella (Kupiainen mts. 34). Näin Asunnan runon loppusointukaava on abab ja Sarkian abba. - Poljennon liiallista takovuutta voi estää sijoittamalla loppusointuja etäälle toisistaan (jopa eri säkeistöihin).


Paluu sivun alkuun
Lyriikan lajit
voidaan jaotella eri tavoin. Yksi tapa on erotella kansanrunous taiderunoudesta. Toinen jakoperusta voisi olla perinnäinen säkeistörakenne. Lyriikan lajeja luokitellaan seuraavasti: sonetti, elegia, epigrammi, hymni, dityrambi, oodi, balladi, romanssi, legenda ja faabeli (ks. hakusanoja).


Paluu sivun alkuun
Lyriikka
on Kupiaisen (mts. 25) mukaan runouden päälajeista (muut: epiikka ja dramatiikka) subjektiivisin, ja se edustaa kirjallisuuden piirissä välittömintä itsetilitystä ja -tunnustusta. Missään muussa runouden lajissa ei itse ilmaisu ole niin tärkeää kuin lyriikassa. Lyyrinen runo lähentyy musiikkia. Se lähenee musiikkia kahdella tavalla: runon kokonaisuudessa keskeinen osuus on rytmillä, ja tähän liittyy kiinteästi sointuisuus.


Paluu sivun alkuun
Metafora
kuuluu kielikuviin, ja se tarkoittaa vertauksesta kehittynyttä kuvailmaisua. Metaforassa ei käytetä vertauksessa esiintyvää sanaa kuin. Ilmaus Täysikuu on kuin pyöreä naama on vertaus, mutta ilmaus Täysikuun pyöreä naama on metafora. - Lyriikassa esiintyy paljon metaforia, mutta myös arkipäiväisissä teksteissä, kuten urheilu-uutisissa, joskus vilisee metaforia.


Paluu sivun alkuun
Metonymia
kuuluu kielikuviin. Se on metaforan erikoistunut laji, ja sillä tarkoitetaan nimityksenvaihtoa, joka syntyy kun syy asetetaan seurauksen tilalle, omistaja omistetun tilalle, abstrakti konkreettisen tilalle: esim. Uutinen kohautti koko maata 'koko maan asukkaita' tai Olen lukenut Mika Waltaria 'Mika Waltarin teoksia'.Paluu sivun alkuun
Metriikka = runomittaoppiPaluu sivun alkuun
Metrumi = runomittaPaluu sivun alkuun
Modifikaatiot = eseteettiset muunnoksetPaluu sivun alkuun
Murhenäytelmä = tragediaPaluu sivun alkuun
Nelipolvinen trokee = kalavalanmittaPaluu sivun alkuun
Näytelmärunous = dramatiikkaPaluu sivun alkuun
Oodi
kuuluu lyriikan lajeihin, ja sillä tarkoitetaan ylistävää, lennokasta, loppusoinnutonta, ajatuspitoista ja vakavaa runoa. Tunnetuimpia oodeja ovat Horatiuksen oodit (suomennoskokoelma Horatiuksen oodeja).


Paluu sivun alkuun
Parallelismi eli kerto
kuuluu lausemuotoihin, ja sitä käytetään hyvin runsaasti varsinkin kalavalaisessa runoudessa. Siinä kaksi peräkäistä säettä tai useammatkin peräkkäiset säkeet kuuluvat ajatukseltaan yhteen niin että toinen enemmän tai vähemmän vaihtelevasti toistaa toisen sisällyksen:

Siitäpä nyt tie menevi,
uusi ura urkenevi
laajemmille laulajoille,
runsahammille runoille
nuorisossa nousevassa,
kansassa kasuavasssa.
(Kalevalan viimeiset säkeet.)


Paluu sivun alkuun
Pentametri eli viisimitta
esiintyy ainoastaan heksametrin eli kuusimitan kanssa. Yksi heksametrisäe ja yksi pentametrisäe muodostavat yhdessä distikonin. Pentametrissa on kuitenkin kuusi runojalkaa, eli nimi viisimitta on harhaanjohtava. Se muodostuu tavallaan kahdesta heksametrin puoliskosta, jotka voimakas kesuura erottaa. Kummastakin heksametrin puoliskosta viimeinen runojalka on kulunut yksitavuiseksi. Pentametri onkin 2½ + 2½ daktyyliä: vain ensimmäisessä puoliskossa daktyyli voi vaihtua spondeehen. Heksametrin ja pentagonin kokoonpantua runoa, distikonia sanotaan elegiseksi. Alkuaan elegia merkitsee suru- ja valitusrunoa, hautalaulua, hautakirjoitusta (epitafia). - Esimerkissä painolliset tavut on lihavoitu, runojalat erotettu pystyviivoin (|), kesuura kahdella pystyviivalla (||) ja sanansisäinen tavutus erotettu vinoviivoin (/):

Tääl/lä mun | luu/ni || on | maan/tien |lai/das/sa, | a/lo/en | al/la, (= heksametri)
tän/ne mun | kuo/pan|nut || on ra/kas | vai/mo/ni | mun. (= pentametri)
(V. A. Koskenniemi: Filosofin hauta.)


Paluu sivun alkuun
Personifikaatio
kuuluu kielikuviin, ja se tarkoittaa elottoman esittämistä elollisena. Tavallista se on paitsi esimerkiksi saduissa (faabeleissa) myös runoissa:

Pihalla pakkanen huopakengissä liikkuu,
tikapuun puolalla kiikkuu,
nurkkihin pyssynsä laukoo,
huuruten ovia aukoo.
Hämärä vaappuu varjosta riihen,
vitkoin pihaan.
Pakkanen hihkuu sen hihaan,
Painaa jäiset kasvonsa ruutuun
ja katsoo valkeaa vasten
päitä lukevain lasten.
(Einari Vuorela: Pakkanen.)


Paluu sivun alkuun
Polysyndeton
kuuluu lausemuotoihin eli figuuroihin, ja se tarkoittaa sidesanojen tavallista runsaampaa käyttöä, esimerkissä ja-konjunktiot:

Olisit juuri luonut kukat ja perhoset ja kultakuoriaiset
ja salaperäisenä ja säteillen tulisit luokseni
ja tarttuisit käteeni
kuin suuri veli hyvin pienen sisaren käteen
ja veisit minut katsomaan tekojasi.
(Katri Vala: Jumala ja minä.)


Paluu sivun alkuun
Proosaruno
on väliaste proosan ja runon välillä. Siinä ei ole samanlaisia rytmiin perustuvia toistuvia kuvioita kuin runossa: sointuisuutta, sanajärjestyksen poikkeavuutta, poistoja, toistoja, asyndeettisuutta ym. Esimerkiksi Juhani Ahon lyhyet tunnelmalastut ovat proosarunoja, samoin mm. Johannes Linnankosken pienet ns. sirpaleet.


Paluu sivun alkuun
Puhuttelu
kuuluu lausemuotoihin eli figuuroihin. Tavallista puhuttelu (sinä, te, neiti Skog) on ohjailevissa teksteissä sekä merkkipäiväpuheissa ja -kirjoituksissa, mutta lyriikassakin sitä käytetään:

Oi kaunis Isabella,
sinun nimeäs mainittiin.
Oi donna ihanaisin, klovni
rakasti sinua niin.
(P. Mustapää: Tuli sirkus kaupunkiin.)


Paluu sivun alkuun
Puolisointu eli assonanssi
tarkoittaa epätäydellistä loppusointua. Nykyisessä runokielessä sitä ei yleensä arvosteta tai hyväksytä sen alkeellisuuden vuoksi. Sitä esiintyy kansanlauluissa, ja niissä sointuisuus ja rytmi syntyvät pikemminkin melodian eli sävelen avulla:

Läksin minä kesäyönä käymään
siihen laaksoon, kussa kuuntelin päivää,
kussa lintuset laulaa,
metsäkanatkin pauhaa,
ja mun syömeni etsi lepoa ja rauhaa.


Paluu sivun alkuun
Riimi = loppusointu


Paluu sivun alkuun
Romanssi
kuuluu lyriikan lajeihin, ja se on kotoisin Espanjasta. Romanssia sanotaan pohjoismaista balladia etelämaisemmaksi: se kertoilee selvemmin ja tyynemmin, eeppisellä tavalla kuin balladi. Romanssi on balladia värikkäämpi ja se myös päättyy usein onnellisesti. Romanssin aiheena on usein rakkauskokemus. Romanssia esiintyy esim. Joel Lehtosen kokoelmassa "Munkkikammio".Paluu sivun alkuun
Runojalka eli runopolvi
(Ks. Runomittaoppi eli metriikka.) Runojalat ovat laskevia (esim. trokee ja daktyyli) sekä nousevia (esim. jambi ja anapesti).Paluu sivun alkuun
Runopolvi = runojalkaPaluu sivun alkuun
Runomitta eli metrum
i (Ks. Runomittaoppi eli metriikka.)


Paluu sivun alkuun
Runomittaoppi eli metriikka
tarkoittaa runossa vallitsevan rytmin merkitsemistä tahdin mukaisesti. Tällöin käytetään apuna erilaisia runomittoja eli metrumeita. Runomittaoppi lähtee säkeen käsittävästä kokonaisuudesta. Säe muodostaa selvästi oman rytmillisen yksikkönsä. Sen kulkua kuunnellen voi havaita nousuja ja laskuja: nousut ovat painollisten tavujen kohdalla ja laskut painottomien. Yksitavuiset sanat voivat esiintyä joko nousussa tai laskussa. Näin säe jaksottuu tavuryhmiksi siten että kussakin ryhmässä on aina yksi nousussa oleva - siis painollinen - tavu ja yksi tai useampia laskussa olevia. Näitä tavuryhmiä nimitetään runojaloiksi eli runopolviksi. Painollinen tavu on aina joko runojalan alussa tai lopussa, ei koskaan keskellä. Runojalka voi varsin usein katkaista sanan. Runojalka on nouseva, jos painottomat tavut (tai painoton tavu) ovat ennen painollista, ja laskeva, jos järjestys on päinvastainen.Paluu sivun alkuun
Runouden päälajit
ovat 1. varsinainen runous eli lyriikka, 2. kertomarunous eli epiikka ja 3. näytelmärunous eli dramatiikka.


Paluu sivun alkuun
Rytmi
tarkoittaa lyriikassa painon ja keston vaihtumista. Riimillisen runon rytmi perustuu likimain samanlaisina toistuviin kuvioihin. Myös proosassa voi havaita rytmiä, mutta ei samanlaisina kuin runossa. Väliastetta runon ja proosan välillä edustavat proosarunot. Vapaamittaisissa runoissa ei ole riimejä, mutta usein niitäkin hallitsee kuitenkin tietty, tosin proosamaisesti suuria vaihteluja tarjoava rytmiikka.Paluu sivun alkuun
Sananheitto = ellipsi


Paluu sivun alkuun
Sananlyhennys
tarkoittaa lyriikassa tietynlaista runoilijan vapautta lyhentää sanoja runomitan säilyttämiseksi. Lyhentäminen vaikuttaa varsin vanhahtavalta, ja nykyrunoudessa sitä pyritään välttämään.

Se aik' ol' ajoist' ankarin.
(Kaarlo Kramsu: Ilkka)

Kuitenkin mutta-sanasta esiintyy monilla runoilijoilla täysivaltaisena yksitavuisena sanana muoto "mut", seuraavassa jopa niin vaativalla paikalla kuin loppusointuna:

Sua katseni palvoi - mut
niin näkevät taivaan tuomitut.
(Uuno Kailas: Polvistunut.)

Sallittua Kupiaisen mukaan (mts. 42-45) on kuitenkin eräissä tapauksissa jättää sanan lopussa oleva a-, ä-, tai i-äänne. Heittomerkkiä ei tarvita, jos lyhennys loppuu yksinkertaiseen s-äänteeseen: yks, kaks, kiis, olis, makas. Jos loppuun jää kahdennettu s, tulee heittomerkki: maass' 'maassa'. Lyhennettyä sanaa ei saa yleensä käyttää loppusointuna. Lyhennyksen saa tehdä yleensä vain silloin, kun seuraava sana alkaa vokaalilla tai samalla konsonantilla, johon lyhennys loppuu.

Persoona- ja demonstratiivipronomineista käytetään yleisesti muotoja mä, ma, sä, sa, mun, sun, mua, sua, tää, nää. Olla-verbistä ovat tavallisia muodot oisin, oisit, oisi (ois). En oo on kuitenkin hylättävä. Muutamia murremuotojakin esiintyy: nää 'näe'.


Paluu sivun alkuun
Sananpidennys
on nykyisessä lyriikassa hylätty (Kupiainen mts. 43-44) esim. h:n lisäys genetiivi-, illatiivi- ja verbin passiivimuotoihin: mennehen, talohon, tähtihin, oltihin, kallehin. Suositeltavina ei pidetä myöskään verbimuotoja näkeepi, tulevi, ompi, vaikka niitä joskus näkyy käytetyn.


Paluu sivun alkuun
Satiiri
on yksi koomisuuden alalaji. Siinä käytetään pilkkaa ja rajua ivaa, joka kohdistetaan Kupiaisen mukaan (mts. 17) etupäässä ihmisten siveellisiin heikkouksiin ja yhteiskunnan paheisiin sekä narrimaisuuksiin. Satiiriin sisältyy närkästyksen, paheksunnan ja halveksunnan tunteiden herättämistä.


Paluu sivun alkuun
Sisäsointu
tarkoittaa sitä, että säkeen keskellä oleva sana on loppusoinnun tavoin riimillinen säkeen viimeisen tavun kanssa; säe jakaantuu tavallaan kahdeksi soinnulliseksi säkeeksi vaikka nämä säkeet ovat samalle riville kirjoitettuna tai painettuna.

Tovi pieni on yö. Pian hetki lyö,
kun herää päivän touhu ja työ.
Kadun melskeeseen, elon helskeeseen,
sen hyörintään ja pyörintään
minut imee syöveri villi.
Ilon sorinaan, ilon porinaan
hukuttaa elon hornanpata.
(Kaarlo Sarkia: Santa Margherita IV.)Paluu sivun alkuun
Sointuisuus
tarkoittaa runossa kielen äänteiden yhteensointuvuutta, joka herättää lukijassa tai kuulijassa harmonisen kauneusvaikutelman (ks. alkusointu, loppusointu, sisäsointu, puolisointu).


Paluu sivun alkuun
Sonetti
on neljästätoista viisipolvisesta jambisäkeestä koostuva runo, jossa säkeet tavallisesti jakautuvat kahteen nelisäkeiseen ja kahteen kolmesäkeiseen säkeistöön. Jambisäkeiden sijasta näkee myös käytettävän anapesteja. Tavallisin loppusointukaava on abba - abba - ccd - dcd, mutta vaihtelu on sallittua, kuten seuraavassa abba - abba - cde - dec:

Sa kysyt: "Kuinka sain sun rakkautesi?" -
Oi minkä vastauksen saatan antaa!
Se vyöryi kohti sielunmaani rantaa
kuin humiseva, suuri tulvavesi,

sen lietteen myllersi ja pyyhki, pesi:
taas sieltä esiin paistoi kultasantaa!
Ja jotta jälleen saatoin ottaa, antaa,
pois itsekkyyden kivikarsta kesi.

Oi, eikö kauneuden kukat idä
savessa sydämeni ilomielin,
kun uhris vuo pois tuskan tuhkan pyyhkii?

En rakkauttani kertoa voi kielin,
sen yltäkylläisyyttä sydän nyyhkii.
Oi älä kysy, kallis - ota, pidä!
(Kaarlo Sarkia: Vastaus.)


Paluu sivun alkuun
Spondee
on runomittaopissa kahden pitkän tavun muodostama laskeva runojalka, esimerkiksi paa/tos, tai/vas tai pit/kin. Pitkä tavu on pitkään vokaaliin taikka diftongiin taikka konsonanttiin päättyvä tavu (lihavoidut tavut).Paluu sivun alkuun
Stroofi = säkeistö


Paluu sivun alkuun
Sulo
kuuluu runousopissa esteettisiin muunnoksiin eli modifikaatioihin, ja se on sukua kauneudelle. Kupiaisen mukaan (mts. 14-15) sulon aiheuttavat samantapaiset seikat kuin kauneudenkin, mutta pienoiskoossa. Kissanpoikaa tai pikkulasta sanotaan suloiseksi. Kirjallisuudessa moni viaton neitseellinen naishahmo sädehtii suloa, esim. Silja on sellainen F. E. Sillanpään "Nuorena nukkuneessa". Kupiainen tähdentää (mt.), että sulon edellytyksenä on tietoisuuden puuttuminen omasta merkityksestä. Sulon vastakohtana voisi pitää kömpelyyttä.


Paluu sivun alkuun
Symboli
kuuluu kielikuviin ja tarkoittaa lyriikassa vertauskuvaa. Niitä on monenasteisia, ja niitä tulkiten pääsee monesti lähestymään runouden psykologista syntypohjaa ja sitä tietä runoilijan persoonallisuutta. Unto Kupiainen (mts. 59) ottaa esimerkiksi runoilijoistamme Uuno Kailaan, joka on pukenut erilaisuuden- ja syyllisyydentunteensa runoihin, joissa tämä kuvaa mm. verkonsilmässä olevaa kalaa, joka ei pääse vapaille vesille ("Verkossa"), tai riemukasta pallopeliä katselevaa rampaa poikaa ("Pallokentällä") taikka sairaalan ikkunasta kevään kauneutta ihailevaa ihmistä ("Sairaalan ikkuna"). Näissä runoilija on muuntanut vertauskuvaksi eli symboliksi oman sielunlaatunsa, oman lyyrisen perustuntonsa: hän tahtoisi kiihkeästi elää muiden tavoin vapaasti, vaivattomasti ja kauniisti mutta ei kykene siihen. Runoilija symboloi, käyttää vertauskuvia.

Olen verkon silmässä kala. En pääse pois:
ovat viiltävät säikeet jo syvällä lihassa mulla.
Vesi päilyvä, selvä ja syvä minun silmäini edessä ois.
Vesiaavikot vapaat, en voi minä luoksenne tulla!

Meren silmiin vihreisiin vain loitolta katsonut oon.
Mikä autuus ois lohen kilpaveikkona olla!
Kuka rannan liejussa uupuu, hän pian uupukoon!
- Vaan verkot vitkaan-tappavat kohtalolla.
(Uuno Kailas: Verkossa.)


Paluu sivun alkuun
Synekdokee
kuuluu kielikuviin ja tarkoittaa sitä, että ilmaisussa asialle annetaan tavallista laajempi tai suppeampi merkitys. Esine ilmaistaan sen osalla, laji alalajilla, ryhmää merkitsemään käytetään yksikköä, epämääräistä lukua merkitsemään käytetään tiettyä lukua jne.

Korvet on raivannut Suomen mies ('Suomen kansa').

Sadat purjeet ('purjealukset') saapuivat satamaan.

Tässä työssä saa hikoilla toisenkin päivän ('monta päivää').


Paluu sivun alkuun
Säe
on runon perusyksikkö, useimmiten myös oma rytmin muodostava yksikkö, kirjoitetussa runossa sanojen muodostama rivi. Säe jaksottuu tavuryhmiksi. Säkeen kulussa kuunnellen voi havaita nousuja ja laskuja: nousuja painollisten tavujen kohdalla, laskuja painottomien. Koko runomittaoppi lähtee säkeen käsittävästä kokonaisuudesta. Säkeen eri tavalla saatuja tavuryhmiä nimitetään runojaloiksi tai runopolviksi. Kaksi säettä yhdessä muodostavat tietyn rytmillisen kokonaisuuden. Useat säkeet yhdessä muodostavat säkeistön, stroofin.Paluu sivun alkuun
Säkeenmurros = säkeenylitys


Paluu sivun alkuun
Säkeenylitys eli säkeenmurros
tarkoittaa sitä, että runon säkeessä alkava lause jatkuu seuraavaan säkeeseen (joskus jopa säkeistöstä toiseen). Lause joko alkaa tai loppuu keskellä säettä:

Kepenee ja virvoittuu
jalka, taikka kirvoittuu.
(Uuno Kailas: Ympyrä)

Sydän on autio. Käki
jtyly haukka on
(P. Mustapää: Käki)


Paluu sivun alkuun
Säkeistö eli stroofi
koostuu kahdesta tai useammasta säkeestä. Tavallisimpia ovat nelirivisten säkeiden muodostamat säkeistöt. Säkeistön säkeiden määrät vaihtelevat mm. Kalevalan varsin vaihtelevasta lukumäärästä sidoksiseen: esimerkiksi japanilainen runomuoto tanka on aina viisirivinen 31-tavuinen säkeistö. Uudemmassa, vapaamittaisessa lyriikassa säkeen ja säkeistön käsitteet luonnehtiutuvat vaihtelevin tavoin.Paluu sivun alkuun
Tanka
tarkoittaa japanilaista viisisäkeistä 31-tavuista runoa. Säkeiden pituudet tavuina 5 + 7 + 5 + 7 + 7.Paluu sivun alkuun
Tahtilepo = kesuura

Paluu sivun alkuun
Tiiviys
on yksi runoudelle leimaa-antava piirre. Mallikelpoisessa lyyrisessä runossa ei ole tilaa ainoallekaan turhalle sanalle eikä kielikuvalle. Unto Kupiaisen (mts. 26) mukaan esimerkiksi Eino Leinon runossa Nocturne vallitsee varsin tiivis keskihakuisuus: "Vaikka runoilija kasaa näyn toisensa päälle, ei, yksikään runon monista kuvista pääse karkaamaan alun perin viritetystä tunnelmasta, vaan päinvastoin omalla lisäsävyllään vain tehostaa ja syventää sitä."

Ruislinnun laulu korvissani,
tähkäpäiden päällä täysi kuu,
kesäyön on onni omanani,
kaskisavuun laaksot verhouu.
En ma iloitse, en sure, huokaa;
mutta metsän tummuus mulle tuokaa,
puunto pilven, johon päivä hukkuu,
siinto vaaran tuulisen, mi nukkuu,
tuoksut vanamon ja varjot veen;
niistä sydämeni laulun teen.
(Eino Leino: Nocturne.)

Paluu sivun alkuun
Tragedia eli murhenäytelmä
on yksi näytelmärunouden eli dramatiikan laji. Tragedia on näytelmä, jonka toiminta päättyy traagisesti eli jossa päähenkilö joutuu onnettomuuteen tai tuhoon. Tragedia esittää ylevää henkilöä elämän ristiriitojen keskellä, hänen taisteluaan aatteen tai jalouden puolesta ja hänen lopullista sortumistaan. Huomattavimpia tragedioiden kirjoittajia ovat Suomessa olleet J. J. Wecksell (Daniel Hjort), Aleksis Kivi (Kullervo), Minna Canth (Sylvi; Anna-Liisa) ja Maria Jotuni ( Olen syyllinen; Klaus, Louhikon herra).


Paluu sivun alkuun
Traagisuus
kuuluu runousopissa esteettisiin muunnoksiin eli modifikaatioihin, ja Unto Kupiaisen mukaan se tarkoittaa ylevän tai jossakin suhteessa suuren henkilön sortumista elämän ristiriidoissa, mutta ei vähäpätöisestä eikä satunnaisesta syystä. Traagisuutta esiintyy vain ihmiselämässä ja taiteessa, ei luonnossa. Traagisessa kohtalossa tuhoutuu aina kalliita arvoja, joiden olisi pitänyt olla tuholta suojattuja. Usein traagisessa henkilössä on jotakin syyllisyyttä, jolloin hänen tuhonsa tulee myös syyn sovitukseksi. Traagiselta vaikutukselta vaaditaan, että mahdissa tai kohtalossa, joka kukistaa ihmisen, on sellaista suuruutta, joka ei ainoastaan murskaa vaan joka myös kohottaa. Jos tällaista vapauttavaa ainesta ei ole, vaikutelma voi kyllä olla järkyttävä tai liikuttava mutta ei traaginen. Runouden traagisia hahmoja ovat mm. Kalevalan Kullervo, Wecksellin Daniel Hjort sekä Jotunin Klaus Kurki ("Klaus, Louhikon herra").


Paluu sivun alkuun
Trokee
tarkoittaa runomittaopissa kaksitavuista laskevaa runojalkaa, jossa paino on joko ensi tavulla taikka sivupainollisella kolmannella tavulla. - Esimerkissä painolliset tavut on lihavoitu, runojalat on erotettu pystyviivoin (|) ja sanansisäiset tavut on erotettu vinoviivoin (/):

Kah/den | puo/len | kuu/si|sei/nä
lat/vat | su/muun | häi/py|nei/nä.
(Yrjö Jylhä: Sumu.)


Paluu sivun alkuun
Täsmentävä huipennus
kuuluu lausemuotoihin eli figuuroihin, ja se tarkoittaa kliimaksin sukuista figuuraa, jossa esitetystä runokuvasta otetaan jokin yksityiskohta, joka herkistää ja huipentaa vaikutuksen:

Nyt marskin armeija rynnistää:
kuin keihäs se iskee - ja keihäänkärki
on joukkomme nuori ja huimapää.
(Yrjö Jylhä: Syvärin laulu.)


Paluu sivun alkuun
Vapaa mitta
alkoi runoudessamme 1920-luvulla, ja sillä tarkoitetaan vaikka ei kuitenkaan täysin rytmitöntä mutta kuitenkin loppusoinnutonta runoutta, ja tällainen runous on lähellä proosarunoutta. Aleksis Kivi ja Eino Leino ovat kirjoittaneet aikanaan paljon vapaamittaisia runoja, samoin Katri Vala, Viljo Kajava ja Paavo Haavikko sekä Pentti Saarikoski lähes yksinomaan. Monet nykyrunoilijat ja runojen kirjoittamista kokeilevat kirjoittajat suosivat vapaata mittaa.


Paluu sivun alkuun
Vertaus
kuuluu kielikuviin, paitsi lyriikassa myös epiikassa ja periaatteessa missä tahansa tekstissä, ja sillä tarkoitetaan asian tms. asettamista toisen rinnalle arvioitavaksi. Vertailussa käytetään vertailukonjunktiota kuin tai liittokonjunktiota niin kuin (~ niinkuin):

On katkeruuteni niinkuin sammalkaihi
syvän lammen silmäkalvolla samealla.
Viha viiltävin hampain niinkuin petokala
on väijyksissä mieleni pinnan alla.
(Uuno Kailas: Noli me tangere.)Paluu sivun alkuun
Viisimitta = pentametri


Paluu sivun alkuun
Yksityisen yleistäminen
kuuluu lausemuotoihin eli figuuroihin. Siinä sananmukaisesti yleistetään yksittäinen asia:

Kultainen
päivä oli mennyt maille.
Murheellinen oli lähtö sen,
aina on lähtö murheellinen.
(Aale Tynni: Scheherazade.)


Paluu sivun alkuun
Ylevyys
kuuluu runousopissa esteettisiin muunnoksiin eli modifikaatioihin. Ylevyydeksi sanotaan Kupiaisen (mts. 15-16) mukaan esteettistä tunnetta, kun sen sävyjä ovat voimakas ihailu, harras kunnioitus yms. Esim. myrskyävä meri, kova rajuilma tai jylhä tunturimaisema herättävät ihailua ja kunnioitusta luonnonvoimia kohtaan. Kirjallisuudessa yleviä henkilöhahmoja ovat mm. Väinämöinen (ks. esim. Leinon runo "Väinämöisen laulu" kohdasta dityrambi) ja Runebergin Kuningas Fjalar.

 

   
Untitled Document
Sivukartta Help Palaute Paluu sivun alkuun