JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KIELIKESKUS - Opi oppimaan

Puhuminen ja vuorovaikutus

Viestintäosaamista opiskeluun ja työelämään

Viestintätaidot ovat avain tuloksellisuuteen sekä työelämässä että opiskelussa. Suomessa tehdyssä Sivistyksen tulevaisuusbarometrissä seuraavat tulevaisuuden avaintaidot arvioidaan tärkeimmiksi vuoteen 2017 mennessä: kommunikaatiovalmiudet, muutoksen sietokyky, oppimiskyky, ekologisuus, erilaisuuden sietokyky, ihmissuhde-taitojen osaaminen, globaali vastuu ja tulevaisuusajattelu sekä tietointensiivinen ammattiosaaminen. (Kaivo-Oja, Kuusi ja Koski 1997.) Viestintäosaaminen koostuu yksilön viestinnällisistä tiedoista, taidoista ja ominaisuuksista, joiden avulla hän toimii ammatissaan ja työyhteisössään. Viestintäosaaminen limittyy yksilön ammatti-osaamiseen. (Kostiainen 2003.) Työntekijän osaaminen tulee vuorovaikutuksen kautta yhteiseen käyttöön. Työyhteisön viestinnällä ja vuorovaikutuksella on merkitystä myös työssä viihtymiselle ja työssä jaksamiselle.


Akateemiselta asiantuntijalta edellytetään monipuolista viestintäosaamista

Asiantuntijan viestintäosaamisen alueita ovat esimerkiksi

 • esiintymisen taidot
 • tiimiviestintä
 • projektiviestintä
 • kokousviestintä
 • konfliktin ratkaisun ja neuvottelemisen taidot
 • suhteiden luomisen ja verkostoitumisen taidot
 • johtamisviestintä
 • verkkoviestintä ja viestintäteknologian hallinta
 • PR- ja yhteisöviestintä
 • tiedottaminen
 • kirjoitusviestintä
 • kielitaito ja kulttuurienvälinen viestintä

Viestintäosaaminen on tärkeää jo opintojen aikana. Uudet oppimiskäsitykset ovat tuoneet mukanaan aktivoivia opetusmenetelmiä ja opinnoissa eteneminen edellyttää osallistumista erilaisiin viestintätilanteisiin. Lukupiirit, ryhmätyöt, tiimityöskentely, projektit, seminaarit ja esitelmät ovat opiskelijan arkea.
Viestintäosaaminen on aineetonta pääomaa - se ei kulu käytössä, vaan on hyödynnettävissä yhä uudelleen. Aikaa myöten sen arvo yleensä vain kasvaa.

Kirjallisuus:                                         
Kostiainen, E. 2003. Viestintä osaamisen ulottuvuutena. Jyväskylä Studies in Humanities 1. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto.
Takala. E. & M. Gerlander 2000. Viestinnän opetus interpersonaalisiin ammatteihin koulutettaessa. Teoksessa Valo, M. (toim.) Nykytietoa puheviestinnän opetuksesta. Jyväskylän yliopiston viestintätieteiden laitoksen julkaisuja 20.

Lisätietoa:

Helsingin yliopiston kielikeskuksen Kielijelppi sisältää tietoa siitä mitä on puheviestintä, esiintyminen, ryhmäviestintä, neuvottelutaito, kokoustaito ja mihin yliopisto-opiskelija tarvitsee puheviestintää.

Jyväskylän yliopiston kielikeskuksen sivuilla voit arvioida viestintäosaamistasi.

Jyväskylän yliopiston kielikeskuksen Tietomajakka sisältää tietoa esiintymisestä ja ryhmäviestinnästä.

Jyväskylän yliopiston kielikeskuksen sivusto kokoustekniikasta.

Andy Gillettin www-sivulla UEFAP (Using English for Academic Purposes) on tietoa puhumisesta akateemisessa kontekstissa, sanastoa ja fraaseja ryhmätyöhön ja suullisiin esityksiin sekä harjoituksia.

Kieliopintojen suunnittelu - Opetus - Itsenäinen opiskelu - KOPS