JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KIELIKESKUS - Opi oppimaan

Oppimistyylit

Oppimistyylit ovat persoonallisia ja yksilöllisiä tapoja ottaa vastaan, prosessoida ja palauttaa mieleen informaatiota. Itseohjautuva oppija on tietoinen omista oppimistyyleistään.

Yleisimpiä oppimistyylijaotteluja ovat esimerkiksi:

Aisteihin perustuva oppimistyylijaottelu

Me hankimme tietoa ja muistamme asioita aistiemme kautta. Usein jokin aisteista on toisia dominoivampi. Se, mitä aistikanavaa suositaan on yksilöllistä. Toiset oppivat tehokkaammin kuullessaan uutta tietoa, toisten täytyy nähdä oppiakseen. Aisteihin perustuvat oppimistyylit ovat:

  • auditiivinen (kuuloaisti),
  • visuaalinen (näköaisti) ja
  • kinesteettinen (koko vartalon liikkeet) oppimistyyli.

Jos sinulla on useampi kuin yksi vahva aistikanava, oppimisen onnistuminen on todennäköisempää kuin jos sinun täytyisi luottaa vain yhteen aistiin.
Kartoita Aistit oppimisessa -lomakkeella, mitä aisteja käyttäen opit parhaiten ja lue lisää oppimisestasi alla olevista laatikoista.

Auditiivinen oppija
Jos kuulo on vahvin aistisi tiedonkäsittelyssä, opit uutta helposti kuuntelemalla esim. luentoja. Lisäksi sinulla saattaa olla tarve prosessoida tietoa ääneen itseksesi, minkä takia pienryhmäaktiviteetit, luokkakeskustelut ja tutoriaalit todennäköisesti sopivat sinulle.

Visuaalinen oppija
Jos olet visuaalinen oppija, pidät ehkä enemmän hiljaa lukemisesta kuin kuuntelemisesta. Jotkut visuaaliset oppijat eivät kuitenkaan opi helposti kirjoitetusta materiaalista, vaan tarvitsevat vähemmän verbaaliseen ilmaisuun perustuvaa oppimateriaalia. Asian esittäminen kuvallisten apukeinojen kuten kuvien, taulukoiden ja kuvaajien välityksellä auttaa sinua vastaanottamaan ja painamaan uutta tietoa muistiin.

Taktiili / kinesteettinen oppija
Termejä taktiili ja kinesteettinen käytetään usein melkein synonyymeina, vaikka niiden välillä on olemassa ero. Jos olet taktiili oppija, oppiminen on tehokkaampaa käsillä tekemisen kautta. Kirjoittaminen, piirtäminen ja mallien rakentaminen auttaa siis oppimisessa. Jos taas olet kinesteettinen oppija, sinun pitäisi pystyä liikuttamaan koko vartaloasi, ei ainoastaan käsiä, jotta tiedon vastaanotto ja käsittely olisi tehokasta. Opintoretket, pantomiimi ja tiedon dramatisointi ovat luultavasti sinulle sopivia oppimiskeinoja.

Lue Oulun yliopiston Oppimisklinikan sivuilta lisävihjeitä miten eri oppimistyylien mukaan kannattaa opiskella.

(Lähde: Kinsella, K. (1995). Understanding and Empowering Diverse Learners in ESL Classrooms, in Reid, J. (ed), Learning Styles in the ESL/EFL Classroom, Heinle & Heinle.)

Analyyttinen ja globaali oppiminen

Oppimistyylejä jaotellaan monin eri tavoin. Ero globaalin ja analyyttisen oppijan välillä selviää toisen lomakkeen väittämistä.

Ero analyyttisen ja globaalin (relationaalisen) oppimisen välillä liittyy tapaan, jolla oppijat tekevät havaintoja ympäristöstään.

Tämä kognitiivinen tyyli vaikuttaa:

  • tiedon käsittelyyn,
  • oppimiseen ja
  • jopa ihmisten välisiin suhteisiin.

Analyyttiset oppijat
Jos olet analyyttinen, sinulla on kyky erottaa yksityiskohdat melko helposti analysoimalla taustatietoja ja etsimällä asioiden loogisia yhteyksiä. Pidät luultavasti abstraktista ja tosiasiatietoa sisältävästä materiaalista ja tunnut oppivan parhaiten luokkahuonetilanteessa, jota hallitsevat tietyt rutiinit ja systemaattiset strategiat.

Globaalit oppijat
Jos olet globaali oppija, sinulla on taipumus nähdä tilanteet kokonaisuuksina, jolloin olet myös riippuvaisempi sosiaalisesta ympäristöstä kuin analyyttinen oppija. Sinulle yhteistyö ja sosiaaliset suhteet ovat tärkeitä oppimisen kannalta. Tarvitset kuitenkin analyyttista oppijaa enemmän ohjausta tehtävissä, jotka vaativat itsenäistä analyysia tai ongelmanratkaisua yrityksen ja erehdyksen kautta. Globaalit oppijat pitävät materiaalista, joka on selkeästi jäsennetty ja joka liittyy heidän omiin kokemuksiinsa ja mielenkiinnon kohteisiin.

Lisätietoa:

Interaktiivisen Kaleidoskooppi-sivuston osio persoonallisuuden vaikutuksesta oppimiseen.

Joensuun yliopiston Täydennyskoulutuskeskuksen sivuilla on tietoa oppimistyyleistä.

TenViesti Oy:n sivuilla voit testata oppimistyylisi.

Lukineuvola-sivulla voit testata mitä aistikanavaa käytät eniten oppimisessa.

Kieliopintojen suunnittelu - Opetus - Itsenäinen opiskelu - KOPS